હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક અને જેલોના જનરલશ્રી
  પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી ( જેલ )
  અધિક્ષક, અમદાવાદ મધ્ય,સ્થ, જેલ
  કાર્યકારી નાયબ જેલ અધિક્ષક
  જેલર ગ્રુપ – ૧
  જેલર ગ્રુપ – ૧ સીનીયર જેલર
  કાયકારી નાયબ જેલ અધિક્ષક, વિભાગ-૨,
  મહિલા જેલ, અમદાવાદ
  અધિક્ષક, પાલારા (ભુજ) ખાસ જેલ
  અધિક્ષક, પોરબંદર ખાસ જેલ
  અધિક્ષક, અમરેલી ખુલ્લી જેલ
  અધિક્ષક, નડીયાદ જીલ્લા જેલ,
  અધિક્ષક, લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ (સુરત)
  કાર્યકારી અધિક્ષક, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  કાર્યકારી અધિક્ષક, ભાવનગર જીલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, જુનાગઢ જીલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, જામનગર જીલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, રાજપીપલા સબ જેલ
  અધિક્ષક, હિંમતનગર સબ જેલ
  કાર્યકારી અધિક્ષક, પાલનપુર જિલ્લા. જેલ
  અધિક્ષક, ગોધરા સબ જેલ
  અધિક્ષક, છોટાઉદેપુર સબ જેલ
  અધિક્ષક, નવસારી સબ જેલ
  અધિક્ષક, ભરૂચ સબ જેલ
  કાર્યકારી અધિક્ષક, મહેસાણા જિલ્‍લા જેલ
  અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર સબ જેલ
  અધિક્ષક, અમરેલી સબ જેલ
  અધિક્ષક, મોરબી સબ જેલ
  કાર્યકારી આચાર્ય, જેલ સ્ટાફ તાલીમ શાળા
  અધિક્ષક, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ જેલ અધિક્ષક
  જેલર ગ્રુપ – ૧
  જેલર ગ્રુપ – ૧
  અધિક્ષક, મોડાસા સબ જેલ
  અધીક્ષક, ગોંડલ સબ જેલ
  અધીક્ષક, પાટણ સબ જેલ

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 21-08-2017