જેલ ખાતુ
http://www.prisons.gujarat.gov.in

આપે શું ન કરવું

7/3/2022 5:16:08 PM

આપે શું ન કરવું

  • મુલાકાત માટે પાંચથી વધારે વ્યકિતઓએ એક સાથે આવવું જોઇએ નહી.

  • મુલાકાત રુમમાં ઘોંઘાટ તેમજ રાજકીય બાબતોની ચર્ચા કરવી જોઇએ નહી.તેમજ જેલ સત્તાવાળાઓ સમજી શકે નહિં તેવી ભાષામાં વાતચીત કરવી જોઇએ નહિ.

  • ચાલુ મુલાકાતમાં કેદી સાથે કોઇપણ જાતની લેવડ-દેવડ કરવી જોઇએ નહી.

  • બીનજરુરી ખાસ મુલાકાતની માંગણી કરવી જોઇએ નહી.

  • પત્ર સાથે જવાબી પોસ્ટકાર્ડ તથા આંતરદેશીય અને પોસ્ટલ કવર સાથે નાણાંકીય નોટસ જેવી વસ્તુઓ મોકલવી જોઇએ નહી.

  • પાકા કામના કેદી માટે અંગત કપડાં, બિસ્તર, ખોરાક વિગેરે પાત્રતા ધરાવતા ન હોય આપવા આગ્રહ કરવો જોઇએ નહી.

  • કેદીના ખાતામાં જમા કરાવવા રોકડ રકમ જેલ કર્મચારીને આપવી જોઇએ નહી.

  • પાકા કામના કેદીઓ જેમની અપીલ પેન્ડીંગ હોય તેમના કિસ્સામાં તેમજ કાચા કામના કેદીઓ માટે પેરોલ અરજી કરવી જોઇએ નહી.

  • પાત્રતા ધરાવતા કેદી પોતે ફર્લો અરજી કરતા હોય આવી અરજી કરવી જોઇએ નહી.