જેલ ખાતુ
http://www.prisons.gujarat.gov.in

JIVAN system source

5/22/2022 12:31:23 AM

JIVAN SYSTEM SOURCE


     ફકત અમદાવાદ તથા વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ માટે.

       1.JIVAN સીસ્ટમ ઈ-મુલાકાત માટે ની સુચના 

       2.JIVAN સીસ્ટમ ઈ-મુલાકાત માટે નું ફોર્મ

      3.JIVAN સીસ્ટમ ઈ-મુલાકાત માટેની એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે

 

     Android :- એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ ઉપયોગકર્તા માટે.

     Mac :- આઈફોન મોબાઈલ ઉપયોગકર્તા માટે.

     Desktop :- ડેસ્કસ્ટોક કોમ્પ્યુટર/અન્ય ડીવાઈસ ઉપયોગકર્તા માટે

     નીચે આપેલ લીંક પર અન્ય તમામ જેલો માટે ઈ-મુલાકાત

     https://eprisons.nic.in/public/MyVisitRegistration.aspx