જેલ ખાતુ
http://www.prisons.gujarat.gov.in

નાગરિક અધિકાર પત્ર

5/21/2022 11:42:57 PM

       1.જેલ વિભાગમાં ફરિયાદ નિવારણ તંત્ર નીચે મુજબ કામ કરે છે.

       2.જેલ સ્ટાફની ફરજો.

       3.જેલમાં માનવ અધિકાર.