જેલ ખાતુ
http://www.prisons.gujarat.gov.in

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ

7/3/2022 5:39:30 PM

કાર્ય કરવા માટેના નિયમો,વિનિયમો, સુચનાઓ,નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો.

જેલ ખાતાની કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, સુચનાઓ,નિયમ સંગ્રહો નીચે મુજબ છે.

  • ધી પ્રિઝન એકટ ૧૮૯૪.

  • ધી પ્રિઝનર્સ એકટ ૧૯૦૦.

  • ધી બોમ્બે જેલ મેન્યુઅલ ૧૯પપ

  • ધી બોમ્બે જેલ એકાઉન્ટસ મેન્યુઅલ ૧૯પપ

  • સુધારેલ જેલ મેન્યુઅલ ૧૯૭ર- ૮૧

  • ધી બોમ્બે સબ જેલ મેન્યુઅલ ૧૯પપ

  • ધી બોમ્બે પેરોલ/ ફર્લો પ્રોસીઝર નિયમો ૧૯પ૯

  • ધી ક્રિમીનલ પ્રોસીઝર કોડ ૧૯૭૩

  • ધી પ્રોટકશન ઓફ હયુમન રાઈટસ ૧૯૯૩

પરત