જેલ ખાતુ
http://www.prisons.gujarat.gov.in

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો

7/3/2022 5:54:37 PM

વિભાગ-ખાતા-એકમને ફાળવવામાં આવેલ બજેટ તમામ યોજનાઓ-સંદર્ભ અંદાજીત ખર્ચ, વપરાયેલ નાણાંની યોજનાવાર માહિતિ