જેલ ખાતુ
http://www.prisons.gujarat.gov.in

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

7/3/2022 5:25:37 PM

સહાયકી કાર્યક્રમના અમલ અંગેની પઘ્ધતિ

  • આર્થિક સરકારી સહાયના (સબ સીડી) અમલીકરણના કાર્યક્રમો તથા ફાળવેલ રકમ અને લાભાથીઓની વિગત અંગે જેલ ખાતામાં આવી કોઈ યોજના અસ્તિત્વમાં ન હોય લાગુ પડતુ નથી.જેથી માહિતી " શુન્ય " છે.

પરત