જેલ ખાતુ
http://www.prisons.gujarat.gov.in

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો

7/3/2022 4:53:48 PM

તેને આપેલ રાહતો પરમીટ કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગત.

  • જેલ વિભાગમાં આવી કોઈ યોજના કે પઘ્ધતિનું અસ્તિત્વ ન હોય લાગુ પડતુ નથી.જેથી માહિતી "શુન્ય" છે.

પરત