જેલ ખાતુ
http://www.prisons.gujarat.gov.in

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

7/3/2022 4:20:14 PM

વિજાણુ રુપે ઉપલબ્ધ માહિતી

  • જેલ ખાતાની વેબ સાઈટ ગૃહ વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે જે કાર્યન્વિત થયેથી ઓન લાઈન સેવાઓ અરજદારોને પુરી પાડવાનું શકય બનશે.

પરત