હું શોધું છું

હોમ  |

All Classification
[માહિતી]
ફર્લો ૨જાની ગણતરી
     ફર્લો ૨જાની ગણતરી અંગેની ગણતરી ગુજરાત સ૨કા૨ ગૃહ વિભાગ પરીપત્ર ક્રમાંક : જલક /૩૯૨૦૦૫/૨૪૧૪/જ, સંચિવાલય, ગાંધીનગ૨. તારીખ : ૬/૧૦/૨૦૦૫ વેચાણ લીધા :- (૧) નામદા૨ ગુજરાત હાઈકૉંર્ટના એલપીએ નં. ૪૯૮/૨૦૦૫ થી....
ગુમ થયેલની માહિતી.
     સને. ૨૦૦૭ થી સને.૨૦૧૩ સુધીમાં ૧૮ વર્ષની ઉમર સુધીની ગુમ થયેલની માહિતી.....
[અવનવું]
પરિણામ
     JS-2015 જેલ સિપાઈ (પુરૂષ/સ્ત્રી)ની હેતુલક્ષી પરીક્ષાનું પરિણામ તથા OMR Sheet માટે અહીં ક્લીક કરો.....
Result
     Result of Written Test for the Post of Jail Sepoy (Male and Female) - (JS - 2013)....
ઉમેદવારોની યાદી અને સુચનાઓ
     જેલ ખાતાના સિપાઈ (પુરૂષ અને મહિલા) સંવર્ગની બીજા તબકકાની પ્રમાણપત્રો ચકાસણીના કાર્યક્રમ માટે પસંદગી અને પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ કરવાપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી અને સુચનાઓ....
OMR SHEET
     જેલ ખાતાના સિપાઈ (પુરૂષ અને મહિલા) સંવર્ગની તા. ૨૭-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખિત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રની OMR ANSWER SHEET....
ખાલી જગ્‍યાઓ હંગામી ધોરણે ભરવા બાબત
     જેલ ખાતાની વિવિધ ટેકનીકલ સંવર્ગની નીચે જણાવેલ ખાલી જગ્‍યાઓ રાજયની જુદી જુદી જેલ કચેરી ખાતે ૧૧ માસના કરાર આધારીત ફીકસ પગારથી તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવા બાબત.....
વધુ...

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 04-01-2022