હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી ડી.વી.પટણી
હોદ્દો (ઇન્ચાર્જ) આચાર્ય જેલસ્ટાફ તાલીમ શાળા, અમદાવાદ
સરનામું  જેલસ્ટાફ તાલીમ શાળા, સુભાષબ્રિજ આષ્થા કોમ્પલેક્ષ પાછળ,અમદાવાદ,
ફોન ૦૭૯-૨૭૫૫૮૬૬૦
મોબાઇલ ૯૨૬૫૮૩૯૬૮૨
ફેક્સ ૦૭૯-૨૭૫૬૧૬૯૦
ઇ-મેઇલ pri-jail-ahd@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-05-2020