હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી ડી.બી.ચૌધરી
હોદ્દો કચેરી અધિક્ષક (ઇન ચાર્જ વહિવટી અધિકારી)
સરનામું  લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ, સુરત-નવસારી રોડ-૩૯૪૨૩૫,,
ફોન ૦૨૬૧- ૨૩૯૩૦૦૧
મોબાઇલ ૯૯૭૯૯૫૯૨૦૫
ફેક્સ ૦૨૬૧-૨૩૯૫૧૦૦
ઇ-મેઇલ Spt-jail-sur@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022