હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી બી.બી.ઝાલા
હોદ્દો ઈ.ચા.અધિક્ષક-સીની. જેલર ગૃપ-૧(દંતેશ્વર ખુલ્લી જેલ
સરનામું  અધિક્ષકશ્રીની કચેર,દંતેશ્વર ઓપન જેલ,ગુરૂનાનક પબલીક સ્કુલ સામે,તરસાલી રોડ,વડોદરા,
ફોન
મોબાઇલ ૯૭૨૬૮૬૮૧૧૦
ફેક્સ
ઇ-મેઇલ sp-jail-open-vad@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022