હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી આર.પી.ધરસંડિયા
હોદ્દો નાયબ અધિક્ષક
સરનામું  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, જેલ અને સુધારાત્મક વડીવટશ્રી ની કચેરી, જેલ ભવન, સુભાષ બ્રિજ સર્કલ પોસે,અમદાવાદ-૨૭,
ફોન ૦૭૯-૨૭૫૫૦૮૧૮,૦૭૯-૨૭૫૫૦૮૨૦
મોબાઇલ ૯૮૨૫૦ ૯૩૩૯૯
ફેક્સ ૦૭૯-૨૭૫૫૭૭૯૮
ઇ-મેઇલ dgp-jail-ahd@gujarat.gov.in
 

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-05-2022