હું શોધું છું

હોમ  |

જેલોમાં ઉદ્યોગો
Rating :  Star Star Star Star Star   

જેલ ઉદ્યોગો

જેલોમાં ચાલતા વિવિધ ઉદ્યોગોમાં થયેલ ઉત્‍પાદનની વિગતો

વિવિધ ઉદ્યોગો

૨૦૧૩-૧૪

૨૦૧૪-૧૫

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

૨૦૧૭-૧૮

વણાટ

૩,૧૨,૦૭,૭૫૭=૦૦

૩,૫૯,૯૪,૫૩૮=૦૦

૩,૨૭,૪૩,૮૫૦=૦૦

૩,૦૬,૬૦,૬૭૭=૦૦

૨,૧૪,૧૫,૨૩૯=૦૦

દરજી

૧,૭૯,૪૮,૩૩૦=૦૦

૧,૨૩,૦૦,૭૬૬=૦૦

૨,૨૯,૮૧,૮૮૧=૦૦

૧,૭૧,૭૩,૯૭૯=૦૦

૧,૩૯,૩૧,૩૧૭=૦૦

સુથારી

૧,૩૮,૭૬,૦૭૧=૦૦

૭,૯૧,૦૭૩=૦૦

૬૧,૯૯,૭૭૫=૦૦

૭૨,૨૫,૨૬૧=૦૦

૮૬,૬૯,૭૦૮ =૦૦

કેમિકલ

૫૨,૯૬,૪૧૭=૦૦

૫૯,૦૯,૨૫૨=૦૦

૩૫,૩૪,૦૬૪=૦૦

૬૨,૮૬,૦૬૫=૦૦

૩૬,૦૬,૬૬૫ =૦૦

બેકરી

૧,૧૨,૫૫,૯૬૬=૦૦

૧,૦૮,૩૬,૧૫૪=૦૦

૧,૧૧,૬૦,૩૩૬=૦૦

૯૯,૯૮,૨૩૯=૦૦

૧,૧૩,૫૯,૩૨૮ =૦૦

ભજીયા હાઉસ

૧,૩૦,૮૧,૫૫૭=૦૦

૧,૧૦,૦૭,૦૫૫=૦૦

૯૧,૦૦,૯૦૫=૦૦

૯૭,૪૨,૧૧૦=૦૦

૯૫,૫૭,૪૧૯=૦૦

પ્રિન્‍ટીંગ

૬૭,૯૨,૭૧૦=૦૦

૪૮,૪૬,૯૮૯=૦૦

૭૨,૩૩,૮૧૪=૦૦

૭૭,૦૫,૨૦૯ =૦૦

૧,૦૪,૦૨,૧૧૫=૦૦

ધોબી અને પરચુરણ

૫,૩૯,૩૫૩=૦૦

૫,૩૬,૫૪૩=૦૦

૫,૮૨,૪૯૫=૦૦

૫,૪૫,૧૭૬ =૦૦

૬,૫૯,૬૫૭=૦૦

કુલ

૯,૯૯,૯૮,૧૬૧=૦૦

૮,૯૩,૩૨,૩૭૦=૦૦

૯,૩૫,૩૭,૧૨૦=૦૦

૮,૯૩,૩૬,૭૧૬=૦૦

૭,૯૬,૦૧,૪૪૮=૦૦

 

        વર્ષ સરેરાશ આઠ થી નવ કરોડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.

ઉદ્યોગ  અને ખાણ વિભાગના ઠરવ ક્રમાંકઃ એસ.પી.ઓ./૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/ચ, તા. ૦૩/૦૬/૨૦૧૬, ગુજરાત રાજય ખરીદ નિતી – ૨૦૧૬ અમલમાં આવેલ છે. જે અનવયે સરકારના વિભાગો દ્વારા જેલ ખાતા પાસેથી જ માલ ખરીદવાનો ઠરાવ મુજબ જેલો પાસેથી વિના ટેનડરે સીધી ખરીદી કરી શકાય છે.

        જેલોમાં ચાલતા ઉદ્યોગો

વણાટ વિભાગ

કેદી કાપડ, કેદી ધાબળા, કેદી શેત્રંજી, સુપર ડુંગરી કાપડ, હોસ્પ્‍િટલ નં. ૮ કાપડ, તંબુ, ફસ્‍ટ-સેકન્‍ડ કાપડ, ડસ્‍ટર, ફાઈલ લેસ, ફાઈલ ટેગ, પોલીસ શેત્રંજી, હનીકોમ્‍બ ટુવાલ, ટક્સિ ટુવાલ, ડોબી ચાદરો, શેત્ક્ષ્‍રંજીઓ, આસનીયાઓ, પંજા શેત્રંજી (વો ટુ વો) નિવાર પાટી, નાડા પાટી, દોરી, દોરડા, ચુંટણી માટે ટવાઈન બોલ, સિલિંગ ટેપ વગેરેનું ઉત્‍પાદન કરવામાં આવે છે.

સુથારી વિભાગ

દરેક પ્રકારના ટેબલ, રેક, ખુરશી, દિવાન પાટ, ટિપોઈ, પેટી પલંગ, કોર્નર, નકશીકામનું ફર્નિચર, કેન લાઠી, દરેક ફર્નિચર રીપેરીંગ, સ્‍ટીલ કબાટ, રેક ગ્રાહકની માંગણી પ્રમાણે બનાવી પૂરૂં પાડવામાં આવે છે. 

બેકરી વિભાગ

બ્રેડ, ટોસ, ખારી, સાદી બિસ્‍કીટ, કેક, સેવ, ચેવડો, મોહનથાળ, હલવો વગેરે નિયમિત તથા પ્રસંગોપાત બનાવવામાં આવે છે. અમદાવાદ તથા લાજપોર (સુરત) મધ્‍યસ્‍થ જેલ ખાતે ભજીયા બનાવી જાહેર જનતામાં વેચવામાં આવે છે.

દરજી વિભાગ

કેદીઓ માટેના કપડાં સિલાઈ, રક્ષકવર્ગના યુનિફોર્મ સિલાઈ, તંબુ બનાવવા, સ્‍ટાફનાં કપડાં, પેન્‍ટ, શર્ટ, પંજાબી સુટ, સ્‍કુલ બેગ, લેડીઝ બેગ વગેરે સિલાઈ કામ કરવામાં આવે છે. 

કેમિકલ વિભાગ

સાબુ ગોટી, ડીટરજન્‍ટ પાઉડર, કલીનીંગ પાઉડર, સીલીંગ વેકસ, ગુંદર, ચોક, સ્‍ટીક, સુગંધિત અને લીમડા સાબુ, લીકવીડ ડીટર્જન્‍ટ વગેરે બનાવવામાં આવે છે.     

પ્રિન્‍ટીંગ વિભાગ

જેલ ખાતાની જરૂરીયાતના ફોર્મસ, રજીસ્‍ટરો, પોલીસ સ્‍ટેશન માટેના જરૂરી ફોર્મ- રજીસ્‍ટરો, બનાવી પૂરાં પાડવામાં આવે છે. જે માટે ઓફસેટ પ્રિન્‍ટીંગ ટ્રેડલ પ્રિન્‍ટીંગ વગેરે મશીનરીનો ઉપયોગ થાય છે. તેની સાથે સાથે સ્‍ક્રીન પ્રિન્‍ટીંગ પણ કરવામાં આવે છે. 

ધોબી વિભાગ

જેલ સ્‍ટાફ તથા અન્‍ય સંસ્‍થાઓથી આવતા કપડાંઓની ધોલાઈ તથા અસ્રી કરી આપવામાં આવે છે.    

ખેતીકામ

કેદીઓ માટે વિવિધ પ્રકારની શાકભાજીનું ઉત્‍પાદન કરવામાં આવે છે. સંબંધિત જેલો ખાતે પશુઓ ઉપલબ્‍ધ છે તથા ખેતીકામ કરવામાં આવે છે તે જેલો ખાતે પશુઓ માટે ઘાસચારાનું ઉત્‍પાદન કરવામાં આવે છે.

ગોપાલન

ખેતીવાડી સાથે ગોપાલન કરી મળતું દૂધ કેદીઓ માટે કેન્‍ટીનમાં વેચાણ કરવામાં આવે છે તથા સ્‍ટાફ કવાર્ટસમાં પણ વેચાણ કરવામાં આવે છે. ગૌમૂત્રમાંથી ગૌમૂત્ર અર્ક, ફીનાઈલ, બનાવવામાં આવે છે તથા જાહેર જનતા માટે વેચાણ કરવામાં આવે છે.  

 

 

ભજીયા હાઉસ

        અમદાવાદ મધ્‍યસ્‍થ જેલ ખાતે સુભાષબ્રિજ સર્કલ પાસે જેલ તાબાની જમીનમાં વેચાણ કેન્‍દ્ર બનાવી જેલ ઉત્પાદિત ચીજ-વસ્‍તુઓનું વેચાણ કરવામાં આવે છે. તથા મેથીના ભજીયા પણ તૈયાર કરી જાહેર જનતામાં વેચાણ કરવામાં આવે છે જેને સારી એવી પ્રસિદ્ધિ મળી છે. તાજેતરમાં બટાકાપુરી (બટાકા ભજીયા)નું પણ વેચાણ નવતર પ્રયોગરૂપે શરૂ કરવામાં આવેલ છે. અને જેને જાહેર જનતાનો બહોળો પ્રતિસાદ મળેલ છે. આ કેનદ્ર ખાતે ભજીયાનું રોજીંદું રૂા. ૨૫,૦૦૦=૦૦ નું વેચાણ થાય છે. જેનાથી સરકારશ્રીને સારી આવક મળી રહે છે. લાજપોર (સુરત) મધ્‍યસ્‍થ જેલ ખાતે જેુની જેલ રીંગ રોડ પર ભજીયા હાઉસ ચલાવવામાં આવે છે.

જેલ વિભાગના જેલ ઉદ્યોગના વિકાસ તથા વિસ્‍તરણ માટે કરવામાં આવેલ પ્રવૃત્તિઓ.

૧. કેદીઓને વ્‍યાવસાયિક તાલીમ, રોજગારી આપી સમાજમાં પુનઃસ્‍થાપિત કરવાનો હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે રાજયની મોટા ભાગની જેલો ખાતે વિવિધ પ્રકારના ઉદ્યોગો ચલાવવામાં આવે છે.

૨. રાજયની જેલોમાં તાલીમસહ ઉત્‍પાદનના ધોરણે ચલાવવામાં આવતા વણાટ, સુથારી, બેકરી, દરજી, કેમીકલ, પ્રેસ તથા ભજીયા હાઉસ જેવા ઉદ્યોગોમાં કેદીઓને વ્‍યાવસાયિક તાલીમ આપવામાં આવે છે. અને કેદીઓને નિયત દરે વેજીસ ચૂકવવામાં આવે છે. જેલ ઉત્‍પાદનના વેચાણ દ્વાર ઊભી થનાર આવક સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવવામાં આવે છે. જેલ ઉદ્યોગો નહિ નફો નહિ નુકશાનના ધોરણે ફકત ૧૦ % નફો લઇ ચલાવવામાં આવે છે.

૩. જેલ જીવન દરમિયાન કેદીઓએ મેળવેલ વ્‍યાવસાયિક કુશળતાનો ઉપયોગ કરી કેદીઓ જેલમુકત થયા પછી પોતાની આજીવિકા કમાઈ શકે છે અને સમાજમાં એક સારા નાગરિક તરીકે પુનઃસ્‍થાપિત થઈ શકે છે.

૪. જેલના કેદીઓને એન.આઇ.ડી., અમદાવાદ દ્વારા વિશિષ્‍ટ તાલીમ આપવામાં આવે છે તથા તેઓને એન.આઇ.ડી. દ્વારા વિશિષ્‍ટ પ્રકારની બેગો બનાવવાની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

રાષ્‍ટ્રીય કક્ષાએથી સ્રી બંદીવાનોને સારી કામગીરી બાબતે આપવામાંઆવતો તિનકા-તિનકા બંદિની એવોર્ડ – ૨૦૧૬ ગુજરાત રાજયની ૪ (ચાર) સ્રી બંદીવાનોને મળેલ છે.

 

જેલ ઉદ્યોગોના આધુનિકરણ માટે હાથ ધરવામાં આવેલ પ્રવૃત્તિઓ........

૧. અમદાવાદ મધ્‍યસ્‍થ જેલ ખાતે પરીણામલક્ષી પુનઉવસન થાય તે માટે બેલેજીયા ઈન્‍ડીયા પ્રા.લી. જે ભારતમાં હેર સ્‍ટાઈલમાં મોખરાનું સ્‍થાન ધરાવે છે તે સંસ્‍થા દ્વારા ૧૨૦ કેદીઓને એક માસના સર્ટીફીકેટ કોર્ષનું આયોજન કરેલ છે.

૨. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા ઓપન જેલના ૬૦ કેદીઓને ત્રણ માસની પશુપાલન અને ડેરી સાયન્‍સની તાલીમ આપવામાં આવી અને તે અંગેના પ્રમાણપત્રો કેદીઓને આપવામાં આવ્‍યા છે.

૩. દોરી દોરડામાંથી બનાવવામાં આવતી ચીજવસ્‍તુઓની બનાવટ માટે રાજય કક્ષાના એવોર્ડ વિજેતા સુધીરભાઈ કડવાભાઈ પરમાર દ્વારા રાજયોની જેલમાં તાલીમ કોર્ષ યોજવામાંઆવેલ છે.

૪. ભારત સરકારના મજૂર અને રજોગાર મંત્રાલય દ્વારા માન્‍ય સંસ્‍થા બ્‍યુરો ઓફ સ્‍કીલ એસેસમેન્‍ટના ઉપક્રમે વિભિન્‍ન ટ્રેડના આઇ.ટી.આઇ. સમકક્ષ પ્રમાણપત્રો કુલ – ૬૧૪ કેદીઓને એનાયત કરવામાં આવેલ છે.

૫. રાજયની જેલોના કેદીઓને વ્‍યવસાયલક્ષી તાલીમ ઉપલબ્‍ધ કરાવવા વોકેશનલ ટ્રેનીંગ પ્રોવોઈડર (VTP) માટે સરકારશ્રી તરફથી મંજૂરી મળતા કુલ ૧૦ જેલોમાં તાલીમ કેન્‍દ્ર શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

૬. તેજગઢ ખાતેની ભાષા રીસર્ચઅને પબિલકેશન સેન્‍ટર (આદિવાસી અકાદમી તેજગઢ) દ્વારા છોટાઉદેપુર સબ જેલના કેદીઓને બાબા પિઠોરાચિત્ર, લાકડમની મૂસ્‍તિ, માટીકામ અને વાંસકામની તાલીમ આપવામાં આવનાર છે.

૭. સર્વ પ્રથમવાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સ્‍ીટી અને કૃષિ‍ યુનિવર્સિટી, આણાંદ દ્વારા કૃષિ‍ અને પશુપાલન અંગે નિઃશુલ્‍ક તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

૮. પ્રતિષ્ઠિત સ્‍વૈચ્છિક સંસ્‍થાના તરફથી મહિલા કેદીઓને વ્‍યાવસાયિક તાલીમ આપવા માટે ઉદ્યોગ કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે.

૯. રાજયની મધ્‍યસ્‍થ જેલો ખાતે બંદીવાનોને વેદાંત ફાઉન્‍ડઠેશન મુંબઈ દ્વારા કોમ્‍પ્‍યુટર શિક્ષણ, ટેલરીંગ, બ્‍યુટીશીયન કોર્ષની તાલીમ આપવામાં આવે છે.

૧૦. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદના આજીવન શિક્ષણ અને વિસ્‍તરણ વિભાગ દ્વારા અમદાવાદ મધ્‍યસ્‍થ જેલમાં ચાલતા સંબોધન કાર્યક્રમ અને રેડીયો પ્રસારણ (R.J.)ની તાલીમ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના સ્‍ટુડિયો ખાતે ૪૮ બંદીવાનોને આપવામાં આવેલ છે.

૧૧. વ્‍યાવસાયલક્ષી તાલીમ માટે નાબાર્ડ અને બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી કોર્પોરેટ સોશ્‍યલ રીસ્‍પોન્‍સીબીલીટી હેઠળ સહાય મેળવવામાં આવેલ છે.

૧૨. ગૌ સેવા આયોગ, ગાંધીનગરના સહયોગથી શ્રીરામ ગૌ વિજ્ઞાન સંવર્ધન સેવા ટ્રસ્‍ટ, વડોદરા દ્વારા ઓપન જેલ અમદાવાદના ૨૫ કેદીઓને ગૌમૂત્ર માંથી જુદા-જુદા ૧૧ પ્રકારની વસ્‍તુેઓ જેવી કેન્‍હાવાના સાબુ, ફિનાલઇ, ઉબટન, વાસણ ધોવાના પાવડર, ચંદન ધુપ, સાદો ધુપ, લાલ દંતમંજન, કેશ તેલ, કેશ નિખાર શેમ્‍પુ અને ગૌમૂત્ર અર્ક બનાવવાની તાલીમ આપવામાં આવી ને તે મુજબની વસ્‍તુઓ બનાવી જાહેર જનતા માટે વેચાણમાં મૂકવામાં આવે છે.

૧૩. ગુજરાત ચેમ્‍બર ઓફ કોમર્સના ઉપક્રમે જેલ ઉદ્યોગને માળખાકીય હકાર તથા અન્‍ય સહયોગ આપવામાં આવી રહેલ છે અને અંતર્ગત જાણીતા વેપરી ગૃહો હેવમોર ગૃપ તથા રસમધુરની વ્યાવસાયિક સલાહ મેળવવામાં આવી રહેલ છે.

૧૪. ક્રિએટીવ હટ નામની પ્રસિદ્ધ ફોટોગ્રાફી સંસ્‍થા દ્વારા અમદાવાદ મધ્‍યસ્‍થ જેલના કેદીઓ માટે ફોટોગ્રાફી અંગેનું એક વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

૧૫. રાજકોટ મધ્‍યસ્‍થ જેલ ખાતે ગાંશાળા ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. આ અંગે રામાણી ફાઉન્‍ડઠેશન ટ્રસ્ટ્રના ટ્રસ્‍ટીશ્રી દ્વારા ૪ (ચાર) ગાય, ૨ (બે) વાછરડી તથા ૧ (એક) વાછરડો ભેટમાં આપેલ છે. વધુમાં તેઓએ ૫૧ (એકાવન) ગાય રાખી શકાય તેવી ગૌશાળા બનાવી આપવા કરાર કરેલ છે.

૧૬. અદાણી ગૃપ દ્વારા અમદાવાદ મધ્‍યસ્‍થ જેલ ખાતેની ઓપન જેલમાં ગાંશાળાનું નવીનીકરણ કરવામાં આવેલ છે.

૧૭. જેલ ઉદ્યોગને વ્‍યાવસાયિક સ્‍પર્શ આપવા માટે અટીરા, એન.આઇ.ડી. જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્‍થાઓના સહકાર મેળવી કૌશલ્‍ય સંવર્ધન કરવામાં આવી રહેલ છે.

૧૮. સ્‍વાશ્રયી મહિઇા સેવા સંઘ (સેવા) સંસ્‍થાના વડાશ્રી દ્વારા મધ્‍યસ્‍થ જેલમાં રાખવામાં આવેલ મહિલા બંદીવાનોને જ્વેલરી તથા સોફટ ટોઈઝ બનાવવાની વ્‍યાવસાયિક તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

૧૯. હીરોહોન્‍ડાના સહયોગથી સર્ટીફીકેટ ઇન મોટર સમયકલ સર્વિસ અને રીપેરીંગ ટ્રેનીંગ અંગે બે વર્ષના એમ. ઓ.યુ. કરી તાલીમ યોજવામાં આવે છે.

૨૦. સ્‍વંયસેવી સંસ્‍થાઓના સહયોગથી રાજયની જેલોની મહિલા બંદીવાનોને સર્વપ્રથમ વખત સિવણ, ડ્રોઈંગ, ફેબ્રીક, વગેરેની તાલીમ આપવામાં આવે છે.

૨૧. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા કેદીઓને સજીવ ખેતીની તાલીમ આપવામાં આવી છે અને તેઓ દ્વારા કેદીઓને કેદીના નામથી સર્ટીફીકેટપણ એનાયત કરવામાં આવે છે.

૨૨. જાણીતા ચિત્રકાર શ્રી મુસાજી કચ્‍છી દ્વારા ચિત્રકલાની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે અને સર્જન આર્ટ ગેલરી દ્વારા ચિત્રોનું પ્રદર્શન તથા વેચાણ કરી ઉપજેલ રકમ કેદી વેલ્‍ફેર ફંડમાં જમા કરવામાં આવે છે.

૨૩. એફ.સી.સી.આઈ. એફ.એલ.ઓ, મહિલા સંસ્‍થા ગુજરાત ચેમ્‍બર્સ ઓફ કોમર્સ દ્વારા ઈટાલીયન લેસ બનાવવાની તાલીમ વડોદરા મધ્‍યસ્‍થ જેલની મહિલા બંદીવાનોને આપવામાં આવે છે.

૨૪. અટીરા (અમદાવાદ ટેકસટાઈલ ઈન્‍ડસ્‍ટ્રીઝ રીસર્ચ એસોશીએશન) દ્વારા વિવિંગ વિભાગને લગતી તાલીમ અમદાવાદ મધ્‍યસ્‍થ જેલના ૧૦૧ પુરૂષ બંદીવાનોને આપવામાં આવેલ છે.

૨૫. વડોદરા મધ્‍યસ્‍થ જેલ ખાતે મહિલા કેદી બંદીવાનો માટે પ્રથમવાર પ્રતિષ્ઠિત એન.જી.ઓ. સેવા દ્વારા કોમ્‍પ્‍યુટર સાથે અન્‍ય વ્‍યાવસાયિક તાલીમ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

૨૬. ગૌશાળા માટે વર્ક શેડ બનાવવા સમસ્‍ત મહાજન દ્વારા રૂ. ૨.૫૦ લાખ ભેટ તરીકે મળેલ છે.

 

             

 

 

 

 

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 26-09-2018