હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, જેલ અને સુધારાત્મક વહીવટ
  નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (જેલ)
  અધિક્ષક અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, વિભાગ-1, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1,વિભાગ-1,અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1,વિભાગ-1,અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  વિદેશી પ્રવાસીઓની સુરક્ષા સલામતીના નોડલ અધિકારી
  નાયબ અધિક્ષક, વિભાગ-2, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  મહિલા જેલ, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  વહીવટી અધિકરી, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  અધિક્ષક, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર ગૃપ-૧, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર ગૃપ-૧, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  અધિક્ષક, લાજપોર(સુરત) મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ (સુરત)
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1, સુરત મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર ગ્રૃપ-૧ , સુરત મધ્યસ્થ જેલ
  વહીવટી અધિકારી, સુરત મધ્યસ્થ જેલ
  અધિક્ષક, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર,ગ્રુપ-1,રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર,ગ્રુપ-1,રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, પોરબંદર ખાસ જેલ
  સંખ્યાધિક અધીક્ષક, પાલારા ખાસ જેલ ભુજ
  ઈન્ચાર્જ અધિક્ષક, નડીયાદ જીલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, ગળપાદર જીલ્લા જેલ
  ઈન્ચાર્જ અધિક્ષક, જુનાગઢ જીલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) જેલર ગ્રૃપ-૨, જુનાગઢ ઓપન જેલ
  અધિક્ષક, જામનગર જીલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, ભાવનગર જીલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, અમરેલી જીલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, મહેસાણા જિલ્‍લા જેલ
  ઇન્ચાર્જ અધિક્ષક, હિંમતનગર જિલ્‍લા જેલ
  અધિક્ષક, પાલનપુર જિલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, ભરૂચ જિલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, રાજપીપલા જિલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, પાટણ સબ જેલ
  ઈન્ચાર્જ અધિક્ષક, મોડાસા સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, ગોધરા સબ જેલ
  ઈન્ચાર્જ અધિક્ષક, છોટાઉદયપુર સબ જેલ
  ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, મોરબી સબ જેલ
  અધિક્ષક, ગોંડલ સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર સબ જેલ
  અધિક્ષક, નવસારી સબ જેલ
  અધિક્ષક, અમરેલી ખુલ્લી જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) આચાર્ય જેલસ્ટાફ તાલીમ શાળા, અમદાવાદ
  વહીવટી અધિકારી, જેલસ્ટાફ તાલીમ શાળા,અમદાવાદ

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 21-03-2020