હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  પોલીસ મહાનિદેશક, જેલ અને સુધારાત્મક વહીવટ
  નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (જેલ)
  અધિક્ષક અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  ઇ.ચા.નાયબ અધિક્ષક અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  ઈ.ચા.સીનીયર જેલર ગ્રૃપ-૧
  સીનીયર જેલર ગ્રૃપ-૧
  વિદેશી પ્રવાસીઓની સુરક્ષા સલામતીના નોડલ અધિકારી
  ઇ.ચા. નાયબ અધિક્ષક, વિભાગ-2, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જ
  મહિલા જેલ, અમદાવાદ
  અધિક્ષક, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  ઇ.ચા. અધિક્ષક,વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  ઈ.ચા.સીનીયર જેલર ગ્રૃપ-૧
  ઈ.ચા.સીનીયર જેલર ગ્રૃપ-૧
  અધિક્ષક, લાજપોર(સુરત) મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, લાજપોર(સુરત) મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર ગ્રૃપ-૧ , સુરત મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર ગ્રૃપ-૧ ,સુરત મધ્યસ્થ જેલ
  અધિક્ષક, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર,ગ્રુપ-1,રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર,ગ્રુપ-1,રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક,પોરબંદર ખાસ જેલ
  ઈ.ચા.અધિક્ષક, પાલારા (ભુજ) ખાસ જેલ
  અધિક્ષક, નડિયાદ જીલ્લા જેલ
  ઇ.ચા. અધિક્ષક, ગળપાદર જીલ્લા જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક, જુનાગઢ જીલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, જામનગર જીલ્લા જેલ
  ઇ.ચા. અધિક્ષક, ભાવનગર જીલ્લ જેલ
  અધિક્ષક, અમરેલી જીલ્લા જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક, મહેસાણા જીલ્લા જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક, હિંમતનગર જિલ્લા જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક,પાલનપુર જીલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, ભરૂચ જિલ્લા જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક, રાજપીપળા જિલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, પાટણ સબ જેલ
  ઈ.ચા.અધિક્ષક, મોડાસા સબ જેલ
  અધિક્ષક, ગોધરા સબ જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક, છોટાઉદેપુર સબ જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક, મોરબી સબ જેલ
  અધીક્ષક, ગોંડલ સબ જેલ
  ઇ.ચા.અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર સબ જેલ
  અધિક્ષક, નવસારી સબ જેલ
  અધિક્ષક, અમરેલી ઓપન જેલ
  ઇ.ચા.આચાર્ય, જેલ સ્ટાફ તા.શાળા

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 29-05-2019