હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, જેલ અને સુધારાત્મક વહીવટ
  પોલીસ મહાનિરીક્ષક (જેલ)
  નાયબ અધિક્ષક
  પોલીસ વાયલેસ ઇન્સપેક્ટર
  અધિક્ષક અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, વિભાગ-1, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1,વિભાગ-1,અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1,વિભાગ-1,અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, વિભાગ-2, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, અમદાવાદ મહિલા જેલ
  વહીવટી અધિકરી, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
  અધિક્ષક, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર ગૃપ-૧, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર ગૃપ-૧, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર ગૃપ-૧, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  વહીવટી અધિકરી, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
  ઈ.ચા.અધિક્ષક-સીની. જેલર ગૃપ-૧(દંતેશ્વર ખુલ્લી જેલ
  અધિક્ષક, લાજપોર(સુરત) મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1, લાજપોર(સુરત) મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1, લાજપોર(સુરત) મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક
  કચેરી અધિક્ષક (ઇન ચાર્જ વહિવટી અધિકારી)
  અધિક્ષક, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  નાયબ અધિક્ષક, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  સીનીયર જેલર, ગ્રુપ-1, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ)અધિક્ષક, જેલર ગૃપ-૨ પોરબંદરખાસ જેલ
  અધીક્ષક, પાલારા ખાસ જેલ ભુજ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક,જેલર ગૃપ-2, નડીયાદ જીલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ)અધિક્ષક,જેલર ગૃપ-2 ગળપાદર જીલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ)અધિક્ષક,જેલર ગૃપ-2
  ઈ.ચા.અધિક્ષક, સીનીયર જેલર ગૃપ-૧ જુનાગઢ જીલ્લા જેલ
  ઈ.ચા.અધિક્ષક, સીનીયર જેલર ગૃપ-૧,જુનાગઢ ઓપન જેલ
  ઈ.ચા.અધિક્ષક, જેલર ગૃપ-2,જામનગર જીલ્લ જેલ
  જીલ્લા જેલ અધિક્ષક, જેલર ગૃપ-2, ભાવનગર જીલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, જેલર ગૃપ-2, અમરેલી જીલ્લા જેલ
  જિલ્લા જેલ અધિક્ષક, મહેસાણા જીલ્લા જેલ
  (ઇન્ચાર્જ)અધિક્ષક,જેલર ગૃપ-2, હિંમતનગર જિલ્‍લા જેલ
  અધિક્ષક, પાલનપુર જિલ્લા જેલ
  અધિક્ષક, ભરૂચ જિલ્લા જેલ
  ઇ.ચા અધિક્ષક જેલર ગૃપ-૨, રાજપીપલા જિલ્લા જેલ
  ઈ.ચા. અધિક્ષક જેલર ગૃપ-૨, પાટણ સબ જેલ
  ઈન્ચાર્જ અધિક્ષક, મોડાસા સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ)અધિક્ષક, સીનીયર જેલર ગૃપ-૧, ગોધરા સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ)અધિક્ષક, જેલર ગૃપ-2, છોટાઉદયપુર સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, મોરબી સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, જેલર ગૃપ-2, ગોંડલ સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, નવસારી સબ જેલ
  (ઇન્ચાર્જ) અધિક્ષક, જેલર ગૃપ-2, અમરેલી ઓપન જેલ
  ઇ.ચા.પ્રિન્સિપાલ જેલસ્ટાફ તાલીમ શાળા, અમદાવાદ
  વહીવટી અધિકારી, જેલસ્ટાફ તાલીમ શાળા,અમદાવાદ
  જેલ સ્ટાફ ટ્રેઇનિંગ સ્કૂલ, જેલર ગૃપ-૧
  જેલ સ્ટાફ ટ્રેઇનિંગ સ્કૂલ, જેલર ગૃપ-૧
  ઇ.ચા.અધિક્ષક -જેલર ગૃપ-૨(દાહોદ સબ જેલ)

આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 29-06-2022