હું શોધું છું

હોમ  |

JIVAN system source
Rating :  Star Star Star Star Star   

JIVAN SYSTEM SOURCE


     ફકત અમદાવાદ તથા વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ માટે.

       1.JIVAN સીસ્ટમ ઈ-મુલાકાત માટે ની સુચના 

       2.JIVAN સીસ્ટમ ઈ-મુલાકાત માટે નું ફોર્મ

      3.JIVAN સીસ્ટમ ઈ-મુલાકાત માટેની એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે

 

     Android :- એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ ઉપયોગકર્તા માટે.

     Mac :- આઈફોન મોબાઈલ ઉપયોગકર્તા માટે.

     Desktop :- ડેસ્કસ્ટોક કોમ્પ્યુટર/અન્ય ડીવાઈસ ઉપયોગકર્તા માટે

     નીચે આપેલ લીંક પર અન્ય તમામ જેલો માટે ઈ-મુલાકાત

     https://eprisons.nic.in/public/MyVisitRegistration.aspx

 

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 13-05-2022