હું શોધું છું

હોમ  |

વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ

 

 

 

વિડીયો કોન્‍ફરન્‍સ સીસ્‍ટમની સ્‍થાપના 

o                    અમદાવાદ મધ્‍યસ્‍થ જેલ અને ભદ્ર કોર્ટ વચ્‍ચે વિડીયો કોન્‍ફરન્‍સીંગ સીસ્‍ટમ તા.૨૫/૧૨/૨૦૦૩ના રોજ સ્‍થાપિત કરવામાં આવી.

o                   અમદાવાદમાં પ્રાપ્‍ત થયેલ સફળતાથી પ્રેરાઇ રાજયની વડોદરા મધ્‍યસ્‍થ જેલ, જુનાગઢ/ ભાવનગર/ રાજકોટ/ જામનગર/ નડીયાદ/ પાલનપુર જીલ્‍લા જેલો તથા પોરબંદર ખાસ જેલ અને સ્‍થાનિક કોર્ટો ખાતે વિડીયો કોન્‍ફરન્‍સીંગ સીસ્‍ટમ સ્‍થાપિત કરેલ છે. ત્‍યાર બાદ રાજ્યની બાકી રહેલ તમામ જેલો ખાતે
વિડીયો કોન્‍ફરન્‍સીંગ સીસ્‍ટમ સ્‍થાપિત કરવામાં આવેલ છે.  

o                   આ સિસ્‍ટમ મારફત ૧,૧૮,૧૬૦ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે.

o                     કેદીઓની  પોલીસ જાપ્‍તામાંથી નાસી જવાની બાબત નિયંત્રિત થવાની સાથે પોલીસ એસ્‍કોર્ટ અને વાહન ખર્ચમાં બચત થવા પામેલ છે તથા કેદીઓના માનવીય ગૌરવની જાળવણી થાય છે.

o                    રાજયની જેલો ખાતેથી આ સિસ્‍ટમ મારફત કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલ આરોપીઓની વર્ષવાર સંખ્યા નીચે દર્શાવેલ છે. 

વર્ષ

રજૂ કરાયેલ આરોપીઓની સંખ્‍યા

૨૦૦૪

૩૬૬૭

૨૦૦૫

૨૪૧૩

૨૦૦૬

૫૮૨૬

૨૦૦૭

૫૨૭૫

૨૦૦૮

૫૧૩૭

૨૦૦૯

૯૯૧૯

૨૦૧૦

૧૨૦૨૬

૨૦૧૧

૮૧૯૦

૨૦૧૨

૯૭૬૨

૨૦૧૩

૧૭૪૧૬

૨૦૧૪

૨૩૪૭૭

ઓકટોબર – ૨૦૧૫

૧૮૫૪૧

કુલ

૧,૨૧,૬૪૯

 

o          

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 07-11-2015