હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ
Rating :  Star Star Star Star Star   

કાર્ય કરવા માટેના નિયમો,વિનિયમો, સુચનાઓ,નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો.

જેલ ખાતાની કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, સુચનાઓ,નિયમ સંગ્રહો નીચે મુજબ છે.

  • ધી પ્રિઝન એકટ ૧૮૯૪.

  • ધી પ્રિઝનર્સ એકટ ૧૯૦૦.

  • ધી બોમ્બે જેલ મેન્યુઅલ ૧૯પપ

  • ધી બોમ્બે જેલ એકાઉન્ટસ મેન્યુઅલ ૧૯પપ

  • સુધારેલ જેલ મેન્યુઅલ ૧૯૭ર- ૮૧

  • ધી બોમ્બે સબ જેલ મેન્યુઅલ ૧૯પપ

  • ધી બોમ્બે પેરોલ/ ફર્લો પ્રોસીઝર નિયમો ૧૯પ૯

  • ધી ક્રિમીનલ પ્રોસીઝર કોડ ૧૯૭૩

  • ધી પ્રોટકશન ઓફ હયુમન રાઈટસ ૧૯૯૩

પરત

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ