હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો
Rating :  Star Star Star Star Star   

સહાયકી કાર્યક્રમના અમલ અંગેની પઘ્ધતિ

  • આર્થિક સરકારી સહાયના (સબ સીડી) અમલીકરણના કાર્યક્રમો તથા ફાળવેલ રકમ અને લાભાથીઓની વિગત અંગે જેલ ખાતામાં આવી કોઈ યોજના અસ્તિત્વમાં ન હોય લાગુ પડતુ નથી.જેથી માહિતી " શુન્ય " છે.

પરત

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ