હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો
Rating :  Star Star Star Star Star   

તેને આપેલ રાહતો પરમીટ કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગત.

  • જેલ વિભાગમાં આવી કોઈ યોજના કે પઘ્ધતિનું અસ્તિત્વ ન હોય લાગુ પડતુ નથી.જેથી માહિતી "શુન્ય" છે.

પરત

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ