હું શોધું છું

હોમ  |

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિજાણુ રુપે ઉપલબ્ધ માહિતી

  • જેલ ખાતાની વેબ સાઈટ ગૃહ વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે જે કાર્યન્વિત થયેથી ઓન લાઈન સેવાઓ અરજદારોને પુરી પાડવાનું શકય બનશે.

પરત

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ