હું શોધું છું

હોમ  |

પ્રકીર્ણ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

અન્ય ઉપયોગી માહિતી

  • જેલ ખાતામાં સૌ પ્રથમ વાર વીડીયો કોન્ફરન્સીંગ સીસ્ટમ અમદાવાદમઘ્યસ્થ જેલ અને સીટી સેશન્સ કોર્ટ ભદ્ર અમદાવાદ સંકુલ વચ્ચે તા.૦૧-૦૧-ર૦૦૪ થી શરૂકરવામાં આવેલ છે. રાજયની  તમામ જેલો ખાતે વિડીયો કોન્ફરસીંગ સીસ્ટમ સ્થાપિત કરી સ્થાનિક કોર્ટો સાથે લીન્કેજ કરવામાં આવેલ છે.
     
  • જેલોમાં રહેલ કેદીઓ જેલ મુકિત બાદ સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત થઇ શકે તે માટે વિવિધ ઉધોગોની તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ અન્વયે જેલોમાં એન.જી.ઓ/પ્રતિષ્ઠીત સંસ્થાઓની મદદ મેળવી રોજગારલક્ષી તાલીમ આપવામાં આવી રહેલ છે.
  • માનસ પરિવર્તન માટે  એન.જી.ઓ/પ્રતિષ્ઠીત સંસ્થાઓના સહયોગથી યોગ, મેડીટેશન, સાસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, નૈતિક પ્રવચનોના કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે.
  • રાજયની જેલોની સલામતી વ્યવસ્થા વધુ સધન અને સુદ્રઢ કરવાના ભાગરૂપે જેલોમાં લાઇવ વાયર, હાઇ માસ્ટ પોલ,એકસ-રે સ્કેનીંગ મશીન, ડોરફેમ મેટલ ડીટેકટર, હેન્ડ હેલ્ડ મેટલ ડીટેકટર વસાવવામાં આવેલ છે.
  • રાજયની જેલોમાં મોબાઇલ ફોનના અનઅધિકૃત ઉપયોગ અટકાવવા અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલો ખાતે સેલ ફોન જામર ૩જી માં અપગ્રેડ કરવામાં કરવામાં આવી રહેલ છે. તથા રાજયની લાજપોર મધ્યસથ જેલ,જુનાગઢ/ભાવનગર,નડીયાદ/ જામનગર/મહેસાણા/પાલનપુર જીલ્લા જેલ અને પાલારા(ભુજ) અને પોરબંદર ખાસ જેલો ખાતે ૩જી સેલફોન જામરસીસ્ટમ લગાવવામાં આવનાર છે.

પરત

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ